Физическа охрана от ДСК Транс Секюрити

Физическа охрана

  • ДСК Транс Секюрити ЕАД разполага с охранители, осъществяващи физическа охрана работещи на територията на страната. Дружеството разработва и съгласува всички охранителни ресурси според изискванията и предписанията на Възложителя, както и в съответствие със законовите и подзаконови разпоредби в Република България, касаещи охранителната дейност.
  • ДСК Транс Секюрити притежава всички необходими лицензи, осигуряващи извършването на охранителна дейност съгласно ЗЧОД.
  • Преди предоставяне на Предложение за поемане на обекти под физическа охрана, специалисти от ДСК-Транс Секюрити ЕАД извършват охранително обследване и анализ на риска. Според получените резултати се оформя цялостна концепция за сигурност и осъществяване на организацията на охраната, решения за подобряване на сигурността, план за охрана на обектите и инструкции за особените задължения на охранителите. Освен това се разработват практически системи, съдържащи: проучване, анализ, организация и реализация на мерки за безопасност, съобразени със спецификата на всеки обект.
  • При възлагане на охранителната дейност се обсъждат с Възложителя всички възникнали допълнително въпроси с оглед постигане на качествен и ефективен резултат.