Търсене в уебсайта

Информация относно обработване на

личните данни на физически лица

от „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД

 

 

 

Във връзка със сключване и изпълнение на договори между Дружеството и клиенти.

1.1. „ДСК ТРАНС СЕКЮРИТИ“ ЕАД:

Търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 204419026, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Разсадника, бл. 129-130, тел: +359 2/8010288, e-mail: dsk_trans@dsktranssecurity.bg, интернет страница: https://dsktranssecurity.bg

В качеството си на Администратор на лични данни, „ДСК ТРАНС СЕКЮРИТИ“ ЕАД (Дружеството) осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие със Закона за защита на личните данни. Дружеството е част от OTP Group. Лидер на Групата в България е „БАНКА ДСК“ ЕАД. В групата влизат и дружествата ДСК Родина, ДСК Лизинг, ДСК Управление на активи, ДСК Дом и ДСК Турс.

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: e-mail: DPO@dsktranssecurity.bg


1.2. Настоящата информация се прилага за обработване на лични данни на:

 • лица, които сключват договор за продукт и/или услуга на Дружеството или които подават искане за сключване на такъв договор;
 • лица, които подават жалба/искане/предложение;
 • представляващи лицата (физически и юридически) по горните точки;
 • други.

2. „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД обработва следните лични данни и категории лични:

 • имена, идентификационен номер, дата и място на раждане;
 • данни за контакт, например: адреси, стационарен/мобилен телефон, електронна поща;
 • финансова информация, вкл. извършени плащания, информация за банкова карта/банкова сметка;
 • длъжност.

3. Обработването на личните данни е за следните цели:

 • сключване с Дружеството и изпълнение на договор, по който физическото лице е страна/представляващ друго лице, както и за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор;
 • упражняване на законови права и задължения на Дружеството във връзка със сключването и изпълнението на договорите по б. „а“;
 • реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица;
 • проучване на поставени в жалба/искане/предложение въпроси и изготвяне на отговор;
 • изпълнение на законови права и задължения на Дружеството.

4. Обработването на личните данни се извършва на основание:

 • сключен договор с Дружеството, по който физическото лице е страна или представляващ друго лице, вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и предприети по искане на физическото лице или
 • изпълнение на законови задължения на Дружеството, или
 • реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица.

5. Личните данни могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели на лични данни:

 • лица, на които е възложено по силата на договор с Дружеството да му оказват съдействие;
 • други дружества от корпоративната група, към която Дружеството принадлежи (OTP Group);
 • органи, институции, на които Дружеството е длъжно да предостави лични данни по силата на законова разпоредба.

6.1. При поискване от страна на физическото лице, за което се отнасят личните данни, Дружеството осигурява:

 • право на достъп до личните данни;
 • право на коригиране, изтриване или ограничаване обработването на личните данни;
 • право на възражение срещу обработването на личните данни;
 • право на преносимост на данните.

6.2. Правата, свързани с обработването на предоставените от физическото лице лични данни могат да бъдат упражнени чрез отправяне от страна на физическото лице на искане до Длъжностното лице по защита на личните данни на посочените в т. 1 адреси за кореспонденция.


6.3. Жалба срещу обработването на личните данни може да бъде подадена до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg


7. „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

 • когато данните се обработват на основание искане за ползване на продукт/услуга – за максимален срок до три месеца от подаване на искането за сключване на договор, ако не се стигне до подписване на договор;
 • когато данните се обработват на основание сключен договор – за срок от 5 години от прекратяването му;
 • когато данните се обработват за реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса;
 • срок от 3 г. след изготвяне на отговор на подадени жалба/искане/предложение.